0906.000.945 minhvung.vn@gmail.com

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

12:06/11/2022

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện, với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã.

(Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021)

HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK

STT

Quận Huyện

Mã QH

Phường Xã

Mã PX

Cấp

1

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tân Lập

24118

Phường

2

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tân Hòa

24121

Phường

3

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tân An

24124

Phường

4

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Thống Nhất

24127

Phường

5

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Thành Nhất

24130

Phường

6

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Thắng Lợi

24133

Phường

7

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tân Lợi

24136

Phường

8

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Thành Công

24139

Phường

9

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tân Thành

24142

Phường

10

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tân Tiến

24145

Phường

11

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Tự An

24148

Phường

12

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Ea Tam

24151

Phường

13

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Phường Khánh Xuân

24154

Phường

14

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Hòa Thuận

24157

15

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Cư ÊBur

24160

16

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Ea Tu

24163

17

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Hòa Thắng

24166

18

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Ea Kao

24169

19

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Hòa Phú

24172

20

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Hòa Khánh

24175

21

Thành phố Buôn Ma Thuột

643

Xã Hòa Xuân

24178

22

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường An Lạc

24305

Phường

23

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường An Bình

24308

Phường

24

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường Thiện An

24311

Phường

25

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường Đạt Hiếu

24318

Phường

26

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường Đoàn Kết

24322

Phường

27

Thị Xã Buôn Hồ

644

Xã Ea Blang

24325

28

Thị Xã Buôn Hồ

644

Xã Ea Drông

24328

29

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường Thống Nhất

24331

Phường

30

Thị Xã Buôn Hồ

644

Phường Bình Tân

24332

Phường

31

Thị Xã Buôn Hồ

644

Xã Ea Siên

24334

32

Thị Xã Buôn Hồ

644

Xã Bình Thuận

24337

33

Thị Xã Buôn Hồ

644

Xã Cư Bao

24340

34

Huyện Ea H'leo

645

Thị trấn Ea Drăng

24181

Thị trấn

35

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea H'leo

24184

36

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Sol

24187

37

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Ral

24190

38

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Wy

24193

39

Huyện Ea H'leo

645

Xã Cư A Mung

24194

40

Huyện Ea H'leo

645

Xã Cư Mốt

24196

41

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Hiao

24199

42

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Khal

24202

43

Huyện Ea H'leo

645

Xã Dliê Yang

24205

44

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Tir

24207

45

Huyện Ea H'leo

645

Xã Ea Nam

24208

46

Huyện Ea Súp

646

Thị trấn Ea Súp

24211

Thị trấn

47

Huyện Ea Súp

646

Xã Ia Lốp

24214

48

Huyện Ea Súp

646

Xã Ia JLơi

24215

49

Huyện Ea Súp

646

Xã Ea Rốk

24217

50

Huyện Ea Súp

646

Xã Ya Tờ Mốt

24220

51

Huyện Ea Súp

646

Xã Ia RVê

24221

52

Huyện Ea Súp

646

Xã Ea Lê

24223

53

Huyện Ea Súp

646

Xã Cư KBang

24226

54

Huyện Ea Súp

646

Xã Ea Bung

24229

55

Huyện Ea Súp

646

Xã Cư M'Lan

24232

56

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Krông Na

24235

57

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Ea Huar

24238

58

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Ea Wer

24241

59

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Tân Hoà

24244

60

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Cuôr KNia

24247

61

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Ea Bar

24250

62

Huyện Buôn Đôn

647

Xã Ea Nuôl

24253

63

Huyện Cư M'gar

648

Thị trấn Ea Pốk

24256

Thị trấn

64

Huyện Cư M'gar

648

Thị trấn Quảng Phú

24259

Thị trấn

65

Huyện Cư M'gar

648

Xã Quảng Tiến

24262

66

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea Kuêh

24264

67

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea Kiết

24265

68

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea Tar

24268

69

Huyện Cư M'gar

648

Xã Cư Dliê M'nông

24271

70

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea H'đinh

24274

71

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea Tul

24277

72

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea KPam

24280

73

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea M'DRóh

24283

74

Huyện Cư M'gar

648

Xã Quảng Hiệp

24286

75

Huyện Cư M'gar

648

Xã Cư M'gar

24289

76

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea D'Rơng

24292

77

Huyện Cư M'gar

648

Xã Ea M'nang

24295

78

Huyện Cư M'gar

648

Xã Cư Suê

24298

79

Huyện Cư M'gar

648

Xã Cuor Đăng

24301

80

Huyện Krông Búk

649

Xã Cư Né

24307

81

Huyện Krông Búk

649

Xã Chư KBô

24310

82

Huyện Krông Búk

649

Xã Cư Pơng

24313

83

Huyện Krông Búk

649

Xã Ea Sin

24314

84

Huyện Krông Búk

649

Xã Pơng Drang

24316

85

Huyện Krông Búk

649

Xã Tân Lập

24317

86

Huyện Krông Búk

649

Xã Ea Ngai

24319

87

Huyện Krông Năng

650

Thị trấn Krông Năng

24343

Thị trấn

88

Huyện Krông Năng

650

Xã ĐLiê Ya

24346

89

Huyện Krông Năng

650

Xã Ea Tóh

24349

90

Huyện Krông Năng

650

Xã Ea Tam

24352

91

Huyện Krông Năng

650

Xã Phú Lộc

24355

92

Huyện Krông Năng

650

Xã Tam Giang

24358

93

Huyện Krông Năng

650

Xã Ea Puk

24359

94

Huyện Krông Năng

650

Xã Ea Dăh

24360

95

Huyện Krông Năng

650

Xã Ea Hồ

24361

96

Huyện Krông Năng

650

Xã Phú Xuân

24364

97

Huyện Krông Năng

650

Xã Cư Klông

24367

98

Huyện Krông Năng

650

Xã Ea Tân

24370

99

Huyện Ea Kar

651

Thị trấn Ea Kar

24373

Thị trấn

100

Huyện Ea Kar

651

Thị trấn Ea Knốp

24376

Thị trấn

101

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Sô

24379

102

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Sar

24380

103

Huyện Ea Kar

651

Xã Xuân Phú

24382

104

Huyện Ea Kar

651

Xã Cư Huê

24385

105

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Tih

24388

106

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Đar

24391

107

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Kmút

24394

108

Huyện Ea Kar

651

Xã Cư Ni

24397

109

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Păl

24400

110

Huyện Ea Kar

651

Xã Cư Prông

24401

111

Huyện Ea Kar

651

Xã Ea Ô

24403

112

Huyện Ea Kar

651

Xã Cư ELang

24404

113

Huyện Ea Kar

651

Xã Cư Bông

24406

114

Huyện Ea Kar

651

Xã Cư Jang

24409

115

Huyện M'Đrắk

652

Thị trấn M'Đrắk

24412

Thị trấn

116

Huyện M'Đrắk

652

Xã Cư Prao

24415

117

Huyện M'Đrắk

652

Xã Ea Pil

24418

118

Huyện M'Đrắk

652

Xã Ea Lai

24421

119

Huyện M'Đrắk

652

Xã Ea H'MLay

24424

120

Huyện M'Đrắk

652

Xã Krông Jing

24427

121

Huyện M'Đrắk

652

Xã Ea M' Doal

24430

122

Huyện M'Đrắk

652

Xã Ea Riêng

24433

123

Huyện M'Đrắk

652

Xã Cư M'ta

24436

124

Huyện M'Đrắk

652

Xã Cư K Róa

24439

125

Huyện M'Đrắk

652

Xã Krông Á

24442

126

Huyện M'Đrắk

652

Xã Cư San

24444

127

Huyện M'Đrắk

652

Xã Ea Trang

24445

128

Huyện Krông Bông

653

Thị trấn Krông Kmar

24448

Thị trấn

129

Huyện Krông Bông

653

Xã Dang Kang

24451

130

Huyện Krông Bông

653

Xã Cư KTy

24454

131

Huyện Krông Bông

653

Xã Hòa Thành

24457

132

Huyện Krông Bông

653

Xã Hòa Tân

24460

133

Huyện Krông Bông

653

Xã Hòa Phong

24463

134

Huyện Krông Bông

653

Xã Hòa Lễ

24466

135

Huyện Krông Bông

653

Xã Yang Reh

24469

136

Huyện Krông Bông

653

Xã Ea Trul

24472

137

Huyện Krông Bông

653

Xã Khuê Ngọc Điền

24475

138

Huyện Krông Bông

653

Xã Cư Pui

24478

139

Huyện Krông Bông

653

Xã Hòa Sơn

24481

140

Huyện Krông Bông

653

Xã Cư Drăm

24484

141

Huyện Krông Bông

653

Xã Yang Mao

24487

142

Huyện Krông Pắc

654

Thị trấn Phước An

24490

Thị trấn

143

Huyện Krông Pắc

654

Xã KRông Búk

24493

144

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Kly

24496

145

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Kênh

24499

146

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Phê

24502

147

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea KNuec

24505

148

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Yông

24508

149

Huyện Krông Pắc

654

Xã Hòa An

24511

150

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Kuăng

24514

151

Huyện Krông Pắc

654

Xã Hòa Đông

24517

152

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Hiu

24520

153

Huyện Krông Pắc

654

Xã Hòa Tiến

24523

154

Huyện Krông Pắc

654

Xã Tân Tiến

24526

155

Huyện Krông Pắc

654

Xã Vụ Bổn

24529

156

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Uy

24532

157

Huyện Krông Pắc

654

Xã Ea Yiêng

24535

158

Huyện Krông A Na

655

Thị trấn Buôn Trấp

24538

Thị trấn

159

Huyện Krông A Na

655

Xã Dray Sáp

24556

160

Huyện Krông A Na

655

Xã Ea Na

24559

161

Huyện Krông A Na

655

Xã Ea Bông

24565

162

Huyện Krông A Na

655

Xã Băng A Drênh

24568

163

Huyện Krông A Na

655

Xã Dur KMăl

24571

164

Huyện Krông A Na

655

Xã Bình Hòa

24574

165

Huyện Krông A Na

655

Xã Quảng Điền

24577

166

Huyện Lắk

656

Thị trấn Liên Sơn

24580

Thị trấn

167

Huyện Lắk

656

Xã Yang Tao

24583

168

Huyện Lắk

656

Xã Bông Krang

24586

169

Huyện Lắk

656

Xã Đắk Liêng

24589

170

Huyện Lắk

656

Xã Buôn Triết

24592

171

Huyện Lắk

656

Xã Buôn Tría

24595

172

Huyện Lắk

656

Xã Đắk Phơi

24598

173

Huyện Lắk

656

Xã Đắk Nuê

24601

174

Huyện Lắk

656

Xã Krông Nô

24604

175

Huyện Lắk

656

Xã Nam Ka

24607

176

Huyện Lắk

656

Xã Ea R'Bin

24610

177

Huyện Cư Kuin

657

Xã Ea Ning

24540

178

Huyện Cư Kuin

657

Xã Cư Ê Wi

24541

179

Huyện Cư Kuin

657

Xã Ea Ktur

24544

180

Huyện Cư Kuin

657

Xã Ea Tiêu

24547

181

Huyện Cư Kuin

657

Xã Ea BHốk

24550

182

Huyện Cư Kuin

657

Xã Ea Hu

24553

183

Huyện Cư Kuin

657

Xã Dray Bhăng

24561

184

Huyện Cư Kuin

657

Xã Hòa Hiệp

24562

Nhận xét

Bài viết liên quan

Datnensodo.net

Thông tin liên hệ - Mua bán, ký gửi

Hotline: 0906000945

Gửi Báo Giá

0906.000.945
Đăng ký thông tin
Họ Tên *
Số điện thoại *
Loại sản phẩm
Nội dung yêu cầu
×